Nodokļu izmaiņas, 2022 gads iesākas ar jauniem maksājumiem

Nodokļu izmaiņas.

Iepriekšējais gads Liepājas un Valsts iedzīvotājiem, bija sarežģīts. Taču lielākā daļa no mums šo gadu ir izturējusi, guvusi daudz mācību. Gribētos cerēt, arī cerību uz mazliet labāku un vieglāku nākamo gadu.

TAČU!

No 2022. gada iedzīvotājiem jārēķinās ar vairākām ievērojamām izmaiņām likumos, cenās un noteikumos. Lielākā vai mazākā mērā tas skars katra naudas maku.

Sāksim ar to, ka ir liela inflācija.

nodokļiTas nozīmē, ka par to naudu, kas tev ir maciņā varēsi nopirkt par 7,7% mazāk nekā iepriekšējos gados.

Nodokļu izmaiņas

• Pieaugs ar IIN neapliekamais minimums. Maksimālais diferencētais neapliekamais minimums, kā arī pensionāra neapliekamais minimums no 1. janvāra būs 350 eiro, bet no 1. jūlija – 500 eiro mēnesī. Šobrīd maksimālais neapliekamais minimums ir 300 eiro mēnesī, bet pensionāriem – 330 eiro mēnesī.

• No pašreizējiem 12% līdz 5% samazināta PVN likme grāmatām un presei. PVN samazināto 5% likmi no 2022. gada 1. janvāra piemēros grāmatām un periodikas izdevumiem iespieddarba formā un visos elektroniska izdevuma formātos – datu nesējos, lejupielādējot un tiešsaistes režīmā.

Tāpat samazināto likmi piemēros abonentmaksām. Tādējādi mazāka nodokļa likme nekā līdz šim būs e-grāmatām, periodikas e-izdevumiem, ziņu portāliem un to publikācijām.

• No 1. janvāra pieaugs akcīzes nodoklis cigaretēm, cigāriem, cigarillām, smēķējamai, karsējamai tabakai, e-cigarešu šķidrumiem un to izgatavošanas sastāvdaļām, kā arī tabakas aizstājējproduktiem.

Piemēram, likme cigāriem un cigarillām pieaugs līdz 115,2 eiro par 1000 cigāriem vai cigarillām (līdz šim 104,7 eiro). Tāpat aprēķinātais nodoklis nedrīkstēs būt mazāks par 128,4 eiro par 1000 cigaretēm (patlaban slieksnis ir 121,4 eiro par 1000 cigaretēm), liecina likuma izmaiņas.

• No 2022.gada sākuma lielāks akcīzes nodoklis būs arī saldinātajiem bezalkoholiskajiem dzērieniem. Turklāt dzērieniem ar lielāku cukura daudzumu arī nodokļa likme būs lielāka: ja cukura saturs līdz 8 gramiem (neieskaitot) uz 100 mililitriem, tad likme būs 7,4 eiro, bet, ja vairāk, tad – 14 eiro. Tā jau pirms nepilniem diviem gadiem lēma Saeima.

• Pašnodarbinātajiem, kuru ienākumi mēnesī nesasniedz minimālo mēneša darba algu, reizi ceturksnī būs jāveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātas iemaksas (obligātās iemaksas) pensiju apdrošināšanai 10% apmērā no ienākuma.

Savukārt pašnodarbinātie, kuru ienākumi mēnesī sasniedz vai pārsniedz minimālo mēneša darba algu, vismaz no minimālās mēnešalgas veic obligātās iemaksas vispārējā kārtībā un papildus no iepriekš minētā objekta un faktisko ienākumu starpības būs jāveic 10% pensiju apdrošināšanai.

• Ja pašnodarbinātajam obligātās iemaksas par kalendāra gadu būs veiktas no mazāka ienākuma nekā 12 minimālās mēneša darba algas, pašnodarbinātajam būs jāveic minimālās obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai 10% apmērā no ienākuma (mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs — no apgrozījuma) un minimālā obligāto iemaksu objekta starpības.

• Ja pašnodarbinātais, kurš vienlaikus nav darba ņēmējs, prognozē, ka viņa ienākums ceturksnī nesasniegs obligāto iemaksu objekta minimālo apmēru, viņam būs jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestam apliecinājums par nākamā ceturkšņa plānotajiem ienākumiem līdz ceturksnim sekojošā mēneša 17. datumam.

Pašnodarbinātais līdz 17. janvārim var iesniegt Valsts ieņēmumu dienestam apliecinājumu par kalendāra gadā plānotajiem ienākumiem.

Ja pašnodarbinātais nav iesniedzis apliecinājumu par plānotajiem ienākumiem, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra viņam aprēķinās minimālās obligātās iemaksas. Ja pašnodarbinātais ir iesniedzis apliecinājumu par plānotajiem ienākumiem, viņš obligātās iemaksas veic no faktiskā ienākuma.

• Līdz 2022. gada 1. februārim pašnodarbinātajam ir tiesības precizēt ziņojumu par obligāto iemaksu objektu un obligātajām iemaksām no lauksaimnieciskās ražošanas ienākuma vai ienākuma no intelektuālā īpašuma par periodu no 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 30. septembrim.

• Atliktas plānotās izmaiņas autoratlīdzību saņēmējiem, kas nozīmē, ka nereģistrētiem autoratlīdzību saņēmējiem arī 2022. gadā ļauts darbu turpināt tā, kā līdz šim no šī gada 1. jūlija līdz 31. decembrim, nereģistrējot saimniecisko darbību.

Nodokļu izmaiņas, PABALSTI.

• Slimības lapu apmaksāšanā valsts no darba devēju pleciem noņems vienu dienu. Sākot ar 2022. gada 1. aprīli, darbnespējas lapu no 10. darbnespējas dienas apmaksā valsts (šobrīd no 11. dienas).

Tas nozīmē, ka darba devējs apmaksās no saviem līdzekļiem slimības naudu par laiku ne ilgāku par 9 kalendāra dienām (šobrīd 10 kalendāra dienām).

• Stāsies spēkā ģimenes valsts pabalsta reforma, mainot ģimenes valsts pabalsta apmēru un tā piešķiršanas nosacījumus un vienlaikus atsakoties no atsevišķas piemaksas par divu vai vairāku bērnu audzināšanu izmaksas.

No 1. janvāra ģimenes valsts pabalsta apmērs mēnesī būs:
• par vienu bērnu – 25 eiro;
• par diviem bērniem – 100 eiro (50 eiro par katru bērnu);
• par trīs bērniem – 225 eiro (75 eiro par katru bērnu);
• par četriem un vairāk bērniem – 100 eiro par katru bērnu.

Labklājības ministrijā (LM) norādīja, ka pabalsta saņēmējiem nekas nav jādara, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) pabalstu pārrēķinās automātiski un no janvāra izmaksās jaunajā apmērā.

No 2022. gada 1. janvāra būs iespēja vienam no laulātajiem, pamatojoties uz otra laulātā labprātīgu piekrišanu, saņemt ģimenes valsts pabalstu par visiem kopīgi audzināmajiem bērniem, ne tikai par saviem bioloģiskajiem bērniem.

• Palielināsies aizbildnībā esoša bērna uzturēšanai paredzētais pabalsts. Pabalstu aizbildnim par bērna uzturēšanu nesamazinās par ģimenes valsts pabalsta, apgādnieka zaudējuma pensijas, apdrošināšanas atlīdzības par apgādnieka zaudējumu un valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apgādnieka zaudējuma gadījumā apmēru.

• Valsts apmaksās ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru sniegtās sociālā darbinieka konsultācijas adoptētājiem un aizbildņiem.

Nodokļu izmaiņas, pensijas un atalgojums.

• Tiesības uz valsts vecuma pensiju 2022. gadā būs cilvēkiem, kuri sasnieguši 64 gadu un 3 mēnešu vecumu, ja apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 15 gadiem.

Tiem, kam apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 30 gadiem, būs tiesības pensionēties priekšlaicīgi, t.i., divus gadus pirms vispārējā pensionēšanās vecuma sasniegšanas. 2022. gadā pensionēties priekšlaicīgi varēs cilvēki, kuri sasnieguši 62 gadu un 3 mēnešu vecumu.

• Pieprasījumu valsts pensijas pārrēķināšanai sakarā ar apdrošināšanas iemaksu papildināšanu pēc pensijas piešķiršanas (pārrēķināšanas) persona varēs nosūtīt arī pa pastu vai iesniegt ar pilnvarotās personas starpniecību.

• No 1. janvāra gaidāms algu pieaugums veselības, izglītības, iekšlietu, kultūras, sociālās aprūpes nozarēs. Piemēram, ārstniecības personu zemākās mēnešalgu likmes nākamgad pieaugs par nepilniem 5%.

Savukārt no 1. jūlija stāsies spēkā atalgojuma sistēmas izmaiņas valsts un pašvaldību institūcijās, taču algu pieaugums iespējams vien esošā budžeta ietvaros, bez papildu finansējuma.

Maksājumi par elektrību, gāzi un citi tarifi.

• Elektroenerģijas obligātā iepirkuma komponentes (OIK) vidējā likme no 2022. gada 1. janvāra samazināta par aptuveni 60% – līdz 7,55 eiro par megavatstundu (MWh).

No šā gada 1. janvāra OIK likme samazināta no 22,68 eiro par MWh līdz 17,51 eiro par MWh, vienlaikus paredzot pakāpenisku OIK mazināšanu arī turpmākajos gados. Tāpat paplašināts apstrādes rūpniecības uzņēmumu loks, kas varēs pieteikties OIK maksājumu kompensācijas valsts atbalstam.

• AS “Latvijas gāze” dabasgāzes tarifi mājsaimniecībām no 2022. gada 1. janvāra atkarībā no patēriņa apmēra pieaugs robežās no 54,2% līdz 93%.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) lēsa, ka dabasgāzes cena pasaules tirgū varētu samazināties no nākamā gada otrā ceturkšņa, tādējādi arī dabasgāzes tarifi mājsaimniecībām varētu sarukt no 2022. gada 1. jūlija.

• Piecus mēnešus, no 2021. gada decembra līdz 2022. gada aprīlim, valsts uzņēmusies kompensēt 50% no elektrības sadales izmaksām, lai kompensētu straujo elektroenerģijas cenu kāpumu. Aplēses liecina, ka šis atbalsts ļaus rēķinu samazināt par 10%, jo sadales izmaksas veido aptuveni piekto daļu no elektrības rēķina.

• Tāpat elektrības rēķinu kāpuma dēļ valsts uz laiku no 2022. gada 1. janvāra līdz gada 31. maijam nodrošinās pašvaldībām mērķdotāciju 50% apmērā no faktiskajiem izdevumiem mājokļa pabalstam, lai paplašinātu to mājsaimniecību loku, kas var pretendēt uz šo atbalstu.

• No 2022. gada 1. janvāra būs izmaiņas vēstuļu korespondences un pasta paku sūtījumu cenrādī. Pamatā sūtījumi ar lielāku svaru no nākamā gada kļūs lētāki, bet vieglāki sūtījumi, kuru piegāde galarezultātā izmaksā vairāk, – dārgāki.

Piemēram, vienkāršas A klases iekšzemes sīkpakas nosūtīšana svarā no 501 līdz 1000 gramu maksās 2,22 eiro līdzšinējo 2,48 eiro vietā, bet tāda paša svara ierakstīta sūtījuma nosūtīšana – 2,97 eiro ierasto 3,10 eiro vietā.

Pārrobežu sūtījumiem lielākoties pasta paku sūtīšana ar lielāku svaru no nākamā gada kļūs lētāka, bet vieglāki pasta paku sūtījumi – dārgāki.

Vienkārša sūtījuma nosūtīšana uz Lielbritāniju maksās 6,09 eiro ierasto 4,72 eiro vietā, bet ierakstīta sūtījuma svarā no 100 līdz 500 gramu nosūtīšanas izmaksas būs 8,62 eiro līdzšinējo 7,06 eiro vietā.

Nodokļu izmaiņas, tiesību joma.

• Ar 2022. gadu aizsāk nepilngadīgo kriminālatbildības reformu, paredzot nepilngadīgai personai atšķirīgu sodu piemērošanas un aizstāšanas kārtību. Attiecībā uz nepilngadīgo primārais soda mērķis ir resocializācija, un paredzēts probācijas uzraudzību noteikt kā pamatsodu, savukārt piespiedu darbu aizstāt ar sabiedrisko darbu.

• Līdz ar 2022. gadu stāsies spēkā piespiedu nomas reforma, kas paredz fiksētu maksu par zemes lietošanu – ne vairāk par 4% gadā no kadastrālās vērtības.

Jaunais tiesiskais regulējums ēkas un zemes īpašnieka tiesiskajām attiecībām piemērojams no 2022. gada 1. janvāra tajos gadījumos, ja ēkas un zemes īpašnieka starpā nav noslēgts līgums vai pieņemts tiesas spriedums, bet no 2023. gada 1. janvāra uz tām tiesiskajām attiecībām, ko šobrīd regulē līgums vai tiesas spriedums.

• No 2022. gada cilvēkiem ar zemiem ienākumiem un nelielu parādu būs iespēja atbrīvoties no saistībām. Jaunais regulējums skars trūcīgā vai maznodrošinātā mājsaimniecībā esošas personas un attieksies uz parādsaistībām 500 līdz 5000 eiro apmērā.

Nodokļu izmaiņas, Veselības aprūpe.

• No janvāra ģimenes ārsta mājas vizītes valsts apmaksās arī personām, kuras atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā. Tikmēr II grupas invalīdi atbrīvoti no pacienta iemaksas par valsts apmaksātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem.

• Ieviesīs “dzelteno koridoru” pacientiem ar ļaundabīgo audzēju recidīviem, lai varētu saņemt ātrāku diagnostiku un nepieciešamo ārstēšanu. Savukārt sievietēm tiks apmaksātas krūts rekonstrukcijas operācijas pēc krūts vēža ārstēšanas.

• Turpmāk tiesības saņemt valsts apmaksāto medicīnisko apaugļošanu būs sievietēm vecumā līdz 40 gadiem. Iepriekš bija 37 gadu slieksnis.

Vide un sadzīve.

• 1. februārī sāks darboties iepakojumu depozīta sistēma. Par katru nodoto iepakojumu varēs saņemt atpakaļ depozīta maksu – 10 centus, kas kā piemaksa būs konkrēto preču cenās. Nodot varēs stikla un plastmasas pudeles un skārdenes, uz kurām būs speciāla atpazīstamības zīme – stilizēts pudeles siluets ar bultām un svītrkods.

No februāra Latvijā kopumā būs 1400 depozīta iepakojuma pieņemšanas punkti – taromāti, iepakojuma pieņemšanas kioski un daļa nelielāku veikalu iepakojumu pieņems manuāli.

• Līdz 2022. gada janvārim bija dots laiks decentralizēto kanalizācijas sistēmu sakārtošanai.

Ja gar attiecīgo īpašumu ir izbūvēti centralizētie kanalizācijas tīkli, nesakārtotās decentralizētās sistēmas īpašniekam var pieprasīt ierīkot pieslēgumu tiem.

Tāpat līdz 1. janvārim decentralizētā kanalizācijas sistēma jāreģistrē pašvaldības izveidotā reģistrā.

• No 4. janvāra būs spēkā prasība 10 dienu laikā datubāzē reģistrēt suņus, kas ievesti no citām valstīm. Turpmāk istabas dzīvniekus speciālā reģistra datubāzē varēs reģistrēt tikai praktizējoši veterinārārsti.

Nodokļu izmaiņas, Kultūra.

• Būs vairāk finansējuma jauniem kultūras projektiem. Valsts kultūrkapitāla fonda budžeta pieaugums gaidāms tādēļ, ka no 2022. gada tas būs piesaistīts plānotajiem ieņēmumiem no dažādiem nodokļiem: 3% no akcīzes nodokļa par alkoholiskajiem dzērieniem, 2% no akcīzes nodokļa par tabakas izstrādājumiem, 1,37% no izložu nodokļa un 2,21% no azartspēļu nodokļa.

Plānots, ka nākamajos trīs gados šo izmaiņu dēļ kultūrkapitāla fonda budžets tiks palielināts par aptuveni 2 miljoniem eiro gadā.

Nodokļu izmaiņasLabu Dienu!

 

Paldies, ka izlasījāt šo ziņu, neaizmirsti abonēt (ja kas bez maksas) jaunākos rakstus!

ABONĒŠANA!

 

Dalies ar šo ziņu

Atziņa “Nodokļu izmaiņas, 2022 gads iesākas ar jauniem maksājumiem”

  1. Valdis H saka:

    Viss pareizi, noplukušie pingvīni jāpakrata kārtīgi, gan jau kaut kas vēl izbirs pirms atdos galus.
    Dārgāka gāze, atkritumu izvešana, apkure
    Augstāks nodoklis cigaretēm un cukurotiem dzērieniem
    Izmaiņas pasta sūtījumu cenrādī

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

scroll to top