Jaunumi likumos un noteikumos 2012.gadā.

Jaunumi.

Nevienu tas nepārsteidz, ka prognozēt turpmāko savu darbību biznesā vai vienkārši rēķināties ar sociālo garantiju patstāvību nav iespējams. Kā Jauns gads, tā lūdzu jauni ierēdņu sacerējumi par tēmu, kā padarīt dzīvi Latvijā jautrāku un neprognozējamāku.

Jaunumi, kas tad  jauns 2012.gadā?

1.    Jādeklarē mantiskais stāvoklis

Fiziskajām personām noteikts pienākums deklarēt savu mantisko stāvokli uz 2011.gada 31.decembra pulksten 24.00. To nosaka Fizisko personu mantiskā stāvokļa un nedeklarēto ienākumu deklarēšanas likums.

Deklarācija Valsts ieņēmumu dienestā būs jāiesniedz vienu reizi – laikā no 2012.gada 1.marta līdz 1.jūnijam.
Sīkāk lasi… šeit

2.    Ierobežos akcīzes preču ievešanu no trešajām valstīm

Lai mazinātu cigarešu un alkohola nelegālu apriti, noteikts, ka pierobežas iedzīvotāji, nemaksājot akcīzes nodokli, pašu patēriņam paredzētās cigaretes, alkoholu un citas akcīzes preces no trešajām valstīm varēs ievest ne biežāk kā reizi nedēļā.pohas
Kā sacīt jāsaka..pietiks Jums pīpot lētos cigārus un dzert Baltkrievijas šnabi.

3.    Pensijas

Sākot ar 1.janvāri nepiešķirs piemaksas par apdrošināšanas stāžu līdz 1996.gadam, taču tiek saglabātas jau piešķirtās piemaksas esošajā apmērā.

Tiesības uz invaliditātes pensiju turpmāk būs personām, kurām nav piešķirta vecuma pensija, tai skaitā priekšlaicīgi, vai kuras nav sasniegušas pensijas vecumu.

Iespēja priekšlaicīgi pensionēties tiek saglabāta līdz 2013.gada 31.decembrim. Tas nozīmē, ka arī šogad un nākamgad cilvēki no 60 gadiem varēs pieprasīt vecuma pensiju divus gadus ātrāk, ja apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 30 gadiem. Sīkāk lasi…šeit

4.     Jaunumi, sociālā apdrošināšana.

Cilvēki, kuri veic saimniecisko darbību un par to maksā patentmaksu, no šī gada ir apdrošināmi pensiju un invaliditātes apdrošināšanai. Savukārt patent maksātāji, kuriem ir piešķirta valsts vecuma pensija, tai skaitā priekšlaicīgi, ir apdrošināmi pensiju apdrošināšanai.

Sīkāk lasi…šeit

5.    Nodokļi

Ar 1.janvāri stājas spēkā vairākos nodokļu likumos.
a)Pieaug azartspēļu nodokļi. (par 15%.)

b)Dubultota finanšu stabilitātes nodeva.

c)Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā.
Lai novērstu mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja statusa izmantošanu kā izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā paredz, ka situācijā, ja mikrouzņēmumam nav apgrozījuma taksācijas periodā, tas zaudē mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu pēctaksācijas periodā.

Tāpat grozījumi paredz, ka par mikrouzņēmuma SIA valdes locekļiem var būt tikai mikrouzņēmuma darbinieki, proti, fiziskas personas, kuras uz darba līguma pamata nodarbina mikrouzņēmums, un mikrouzņēmuma īpašnieks, kā arī prokūrists.

6.    Maternitātes un paternitātes pabalsts – 80 procentu apmērā

Maternitātes un paternitātes pabalstu turpmāk piešķirs 80 procentu apmērā no pabalsta saņēmēja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas līdzšinējo 100 procentu vietā. To paredz grozījumi likumā Par maternitātes un slimības apdrošināšanu, kas tika pieņemti līdz ar 2012.gada valsts budžeta likumu.

7.    Jaunumi, simtlatnieku programma.

No nākamā gada bezdarbniekiem pašvaldībās atkal būs pieejami algotie pagaidu sabiedriskie darbi. Tie aizstās līdzšinējo “simtlatnieku programmu”.

Pasākumā varēs iesaistīties bezdarbnieki, kuri nesaņem bezdarbnieka pabalstu, nav priekšlaicīgi pensionējušies un bez darba ir vismaz sešus mēnešus. Izmaiņas paredz Saeimas pieņemtie grozījumi Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā.

Likuma grozījumi arī paredz, ka bezdarbnieka statusu no 2012.gada vairs nevarēs iegūt personas, kuras saņem valsts vecuma pensiju priekšlaicīgi.

8.    Reversais PVN arī būvniecībā

Grozījumi likumā «Par pievienotās vērtības nodokli» nosaka, ka pievienotās vērtības nodokli (PVN) par būvniecības pakalpojumiem, kas sniegti iekšzemē, valsts budžetā no 2012.gada aprēķinās un maksās pakalpojuma saņēmējs, nevis sniedzējs, kā tas bija līdz šim.

Reversā PVN maksāšanas kārtība attieksies uz būvlaukuma sagatavošanu, būvobjekta pagaidu būvju būvēšanu un nojaukšanu, būves nulles cikla izbūvi, būves nesošo un nenesošo elementu vai konstrukciju būvēšanu, konstrukciju un iekārtu, piemēram, logu un durvju ielikšanu, liftu uzstādīšanu, ventilācijas un apkures sistēmu uzstādīšanu un montāžu.

No 1.oktobra jau ir spēkā reversā PVN piemērošanas kārtība metāllūžņu piegādēm.

9.    Zemesgrāmatu tiesnešiem plašākas pilnvaras

Likuma grozījumi nosaka, ka turpmāk rajona (pilsētas) tiesā būs zemesgrāmatu nodaļa un līdzšinējie zemesgrāmatu tiesneši skatīs ne tikai ar nekustamo īpašumu tiesību nostiprināšanu saistītas lietas, bet arī lietas, kas piekritīgas vispārējās jurisdikcijas tiesai.

10.    Vienota kārtība reklāmas izvietošanai

No 1.janvāra valstī būs vienota Ministru kabineta noteikta kārtība, kā saskaņojama reklāmas izvietošana publiskās vietās un arī vietās, kas vērstas pret publisko vietu.

Reklāmas izvietošanai joprojām būs jāsaņem attiecīgās pašvaldības vai tās noteiktās institūcijas atļauja, kas varēs saturēt konkrētas pašvaldības specifiskas prasības.

Pašvaldības joprojām varēs noteikt ierobežojumus reklāmas izmēriem, veidiem, gaismas un skaņas efektiem, lai tie atbilstu videi un konkrētās vietas arhitektūrai.  Pašvaldības arī būs tiesīgas noteiktās vietās aizliegt kādas konkrētas preces vai pakalpojuma reklāmu.

11.    Vienkāršos gada ienākumu deklarēšanu

No 2012.gada vienkāršota ienākumu deklarēšana Valsts ieņēmumu dienestā (VID) tiem iedzīvotājiem, kuriem tas ir jādara obligāti. Ienākumu deklarācijā iedzīvotājiem būs jānorāda tikai tā informācija, kas nav pieejama citās valsts informācijas sistēmās.

Nodokļu administrācijai šīs ziņas pašai būs jāiegūst no citiem valsts reģistriem.
Gada ienākumu deklarācija obligāti jāiesniedz individuālajiem uzņēmējiem, zemnieku saimniecību īpašniekiem un citiem saimnieciskās darbības veicējiem, kā arī ārvalstīs strādājošajiem un iedzīvotājiem, kas papildus darba algai saņēmuši autoratlīdzību.
Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” nosaka, ka jaunā ienākumu deklarēšanas kārtība tiks uzsākta 2012.gada 1.janvārī, un to piemēros ienākumiem, kas gūti, sākot ar 2011.gada 1.janvāri.

12.    Ārzemēs strādājošajiem nebūs jāsedz ienākuma nodokļa starpība

No 1.janvāra mainīta iedzīvotāju ienākuma nodokļa uzlikšanas kārtība personām, kas gūst algota darba ienākumus ārvalstīs. Saskaņā ar grozījumiem likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” nodoklis nebūs jāmaksā par algota darba ienākumiem, kas gūti citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī, vai valstī, ar kuru Latvijai ir noslēgta un stājusies spēkā nodokļu konvencija. Šāda kārtība attieksies uz ienākumiem, kas gūti 2011.gadā.

Tādējādi ārzemēs strādājošajiem Latvijas iedzīvotājiem vairs nebūs pienākums segt starpību starp iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmēm mītnes zemē un Latvijā.

Grozījumi likumā arī paredz daļēju nodokļa amnestiju, un par darba ienākumiem ārvalstīs, ja tie gūti laikā no 2008.gada līdz 2010.gadam, būs jāmaksā piecu procentu iedzīvotāju ienākuma nodoklis.
Attiecībā uz personām, kas par iepriekšējo triju gadu laikā ārvalstīs gūtajiem ienākumiem nodokli nomaksājušas pēc 25 procentu likmes, noteikts, ka, iesniedzot precizētu deklarāciju, ārvalstīs strādājošie Latvijas iedzīvotāji varēs saņemt atpakaļ pārmaksāto nodokli.

13. Atvieglojumi mazajām biedrībām un nodibinājumiem

1.janvārī stāsies spēkā grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā, kas nosaka, ka tās biedrības un nodibinājumi, kuru saimnieciskie darījumi gadā nepārsniedz 25 tūkstošus latu, savu grāmatvedību varēs kārtot vienkāršā ieraksta sistēmā.

Gada pārskatam, ko iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā, būs jāsagatavo tikai ieņēmumu un izdevumu pārskata daļa un ziedojumu un dāvinājumu pārskats.

Šāda kārtība mazajām biedrībām un nodibinājumiem atvieglos grāmatvedības kārtošanu, kā arī samazinās administratīvās procedūras un izmaksas. Vienkāršā ieraksta sistēma attieksies uz pārskatiem par 2012.gadu un turpmākajiem gadiem.

14.Pabalsta izmaksa karavīriem

No 2012.gada 1.janvāra karavīriem izmaksās iepriekš apturēto izdienas pabalstu …  papildu atlīdzību saistībā ar profesionālā dienesta līguma pagarināšanu, paredz grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā. Tādējādi mazināsies apmācītu un kvalificētu speciālistu aizplūšana no dienesta.

15.Uzsāks daļēju partiju finansēšanu no valsts budžeta

Sākot ar 2012.gadu, politiskās partijas tiks daļēji finansētas no valsts budžeta līdzekļiem, paredz grozījumi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā.

Valsts finansējumu varēs piešķirt tām partijām, kuras iepriekšējās Saeimas vēlēšanās būs ieguvušas vairāk par diviem procentiem vēlētāju balsu.

Plānots, ka par katru iegūto balsi partijas saņems 50 santīmus. Par naudas piešķiršanu lems Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs. Valsts budžeta finansējums nebūs pieejams, ja partija būs sodīta par priekšvēlēšanu izdevumu apmēra pārsniegšanu.

Tāpat naudu nevarēs saņemt partija, kas gada pārskatā vai vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijā nebūs norādījusi darījumus, kuru kopsumma pārsniedz 100 minimālās mēnešalgas.

16.Atsakās no enerģētikas tirgus dalībnieku licencēšanas

Grozījumi Enerģētikas likumā no jaunā gada paredz atteikties no elektroenerģijas un siltumenerģijas ražotāju un tirgotāju licencēšanas, tā vietā ieviešot vienotu reģistru, ko veidos Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija.
Ievērībai: šajā materiālā apkopta informācija tikai par daļu no izmaiņām, kas stājas spēkā 2012.gada 1.janvārī.

17.Pašvaldības varēs aplikt ar NĪN šķūnīšus

Grozījumi likumā par nekustamā īpašuma nodokli (NĪN) dos lielākas tiesības pašvaldībām nodokļa objekta noteikšanā, piemēram, dzīvojamo māju palīgēku aplikšanā ar nodokli.

18. Veselība.

No 1.janvāra tiek ieviesta jauna kompensējamo zāļu un medicīnisko ierīču izrakstīšanas kārtība, kas veidota ar mērķi veicināt lētāku līdzvērtīgas efektivitātes kompensējamo zāļu izrakstīšanu, informē Veselības ministrija (VM).

Turpmāk ārsts uz receptes izrakstīs attiecīgajai diagnozei paredzēto zāļu vispārīgo nosaukumu, ja pacients pirmo reizi saņems konkrētai diagnozei paredzētās kompensējamās zāles. Savukārt aptiekā farmaceits izsniegs lētākās attiecīgā vispārīgā nosaukuma zāles.

Vispārīgais nosaukums ir aktīvās vielas nosaukums, un tieši aktīvā viela ir tā, kas ārstē konkrēto slimību, skaidro VM.
Saistībā ar kompensācijas kārtības izmaiņām jaunais kompensējamo zāļu saraksts būs spēkā ar 1.februāri. Parasti saraksts tiek pārskatīts un atjaunots reizi pusgadā – 1.janvārī un 1.jūlijā.

Ja aptiekā izsniegtās lētākās zāles nesniegs vēlamo terapeitisko efektu, tad ārsts varēs izrakstīt citas zāles, sākot ar nākamajām lētākajām attiecīgā vispārīgā nosaukuma zālēm. Nacionālais veselības dienests par jauno kārtību ir informējis gan farmaceitus, gan ārstus, klāsta VM.

Pacientiem, kas līdz šim jau saņēmuši kompensējamās zāles kādai konkrētai diagnozei, zāļu izrakstīšanas kārtība tai paliks tāda pati kā iepriekš, proti, ārsts varēs izrakstīt konkrētu zāļu nosaukumu.

VM atgādina, ka atkarībā no konkrētās diagnozes kompensācijas apmēra valsts šādos gadījumos kompensē lētākās no zālēm ar līdzvērtīgu efektivitāti 50, 75 vai 100% apmērā.

Ja pacientam ir izvēlētas dārgākas zāles, starpība starp lētākām un dārgākām jāsedz pašam pacientam, tāpēc VM aicina pacientus apspriest ar ārstu lētāko līdzvērtīgas efektivitātes zāļu lietošanas iespēju.

Tāpat šogad pacienta līdzmaksājuma kompensācija tiks attiecināta uz trūcīgajām personām, bet netiks turpināti līdz šim bijušie atvieglojumi iedzīvotājiem ar ienākumu līmeni līdz 120 latiem mēnesī.

Nu tā…īsumā tas būtu viss, gan jau visa garumā „uzpeldēs” vel kādi „sīkumi” par kuriem pašreiz skaļi nerunā.

Jaunumi

Jaunumi, kas sevišķi neiepriecina!

Paldies, ka izlasījāt šo ziņu, neaizmirsti abonēt (ja kas bez maksas) jaunākos rakstus!

ABONĒŠANA!

Ja tev patīk raksti un tu vēlies atbalstīt turpmāko attīstību Kllproject.lv uzsauc kafijas tasīti kolektīvam, kas par to teiks lielu PALDIES! To var izdarīt ātri un vienkārši ar PAYPAL vai kredītkarti. Drošību garantējam!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *